Mroźny  poranek przywitał przedstawicieli 32 kół zmierzających na coroczne spotkanie  pszczelarzy ze ŚZP w Kielcach,  który zrzesza 1580 członków mających pod nadzorem  42 844 rodziny pszczele. 

Do Domu Rzemiosła w dniu 19 stycznia przybyli również:  

przedstawicielka ubezpieczyciela pasiek Danuta Dąbrowska,

wiceprezydent PZP Zbigniew Kołtowski,

oraz Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka.


Informacja  przedstawione przez prezesa  ŚZP Andrzeja Dąbrowskiego i sprawozdanie finansowe złożone przez księgowego Marka Swata, były odzwierciedleniem działań podjętych w 2018 roku, do których odniósł się przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Paluch.

Danuta Dąbrowska przedstawiła dwa warianty ubezpieczenia OC pasiek i  możliwość ubezpieczenia OC za produkt oraz informację o wybranym zakresie ubezpieczenia pszczelarskiego zawartych w ściśle określonych klauzulach.

Bogdan Konopka zaprezentował zbiorcze dane wojewódzkie z wyszczególnieniem  powiatów w zakresie: ilości gospodarstw pasiecznych, prowadzących sprzedaż bezpośrednią i rolniczy handel detaliczny. Zaapelował aby przed sezonem, na wypadek zatruć,  ustalić  w urzędach gmin  kontakt telefoniczny  z osobami  wchodzącymi  w skład komisji i odpowiednich służb.   Wskazał miejsca zwalczania ognisk zgnilca amerykańskiego. Przedstawił  koncepcję zakupu testów , które powiatowi  lekarze weterynarii będą mogli wykorzystać m.in. do kontroli pasiek, ognisk choroby stwierdzonych w 2018 roku.  Na bazie  doświadczeń  z ASF oświadczył, że niestety człowiek jest największym zagrożeniem w skutecznej walce  z przenoszeniem choroby.  Na koniec  zaprosił zebranych do udziału w  kolejnej konferencji  „Weterynaria dla pszczelarstwa” która odbędzie się  w dniu 14 marca 2019.

Zbigniew Kołtowski  wręczył dwa medale im. ks. Jana Dzierżona.  Omówił  bieżące propozycje zmian legislacyjnych złożone ministrowi rolnictwa.  Zachęcał zebranych do obejrzenia relacji z posiedzenia parlamentarnego zespołu w dniu 14 stycznia. Przedstawił informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu PZP, w tym m.in.: rozkręcanie działalności w Domu Pszczelarza i zmianie formy prowadzenia księgowości oraz  planowanej przez NIK kontroli stosowania środków ochrony roślin.


W czasie dyskusji odniósł się m.in. do problemów:  związanych z jakością węzy, nowych sposobów  wsparcia  propagowanych przez Copa Cogeca, bardzo dużej rozpiętości cen miodu w państwach UE, znakowania miodu i potrzebie importowania  do kraju ok. 20 tys. ton miodu rocznie.

Kierownik biura ŚZP Iwona Łodo zapoznała zebranych z zestawieniem tabelarycznym  programu wsparcia za sezon 2017/2018. Wykazała, że odpowiedni przepływ informacji może stworzyć podstawę do korekty programu, a co za tym idzie bardziej efektywnego wykorzystania przyznanych środków.  Niezbędnym warunkiem jest jednak przestrzeganie ustalonych terminów.


Co do sezonu 2018/2019 czekamy na informację z KOWR.  

W ramach dyskusji:  omówiono problematykę dystrybucji matek pszczelich i odkładów, wskazano na nowe możliwości wsparcia sektora pszczelarskiego zawarte w rezolucji PE z 1 marca 2018 roku oraz zbliżający się kolejny trzyletni cykl KPWP , którego skuteczność  zależy od  konsultacji z organizacjami pszczelarskimi.  

W zorganizowanych  w 2018 roku szkoleniach wzięło udział 600 pszczelarzy.  Większość zebranych uznała, że szkolenia prowadzone w ramach kół  dają szansę dotarcia do szerszego kręgu odbiorców niż jedno centralne szkolenie zorganizowane przez związek.  Organizatorzy podali terminy i miejsca szkoleń zaplanowanych w lutym, marcu i kwietniu.

Na zakończenie zarząd ŚZP podjął  uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania finansowego za poprzedni rok , a na  bieżący rok przyjął preliminarz oraz ceny skupu wosku i sprzedaży węzy.

                                                                                                   Sekretarz Zarządu ŚZP Kazimierz Rej

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa