Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego  5 grudnia 2018 roku złożył pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nowelizację Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób. Mające na celu dopuszczenie możliwości wykonywania czynności pomocniczych w zakresie ochrony zdrowia pszczół, przeglądów rodzin pszczelich podczas badania klinicznego oraz pobierania próbek do badań przez techników pszczelarzy.

 

 W odpowiedzi Minister Rolnictwa odrzucił taką propozycję twierdząc zgodnie z prawdą, że technik pszczelarz nie ma takich uprawnień (mimo, że może mieć wiedzę w tym zakresie - przypis autora).

W § 3 ust. 2 rozporządzenia uznano, że osobami o takich kwalifikacjach są osoby posiadające tytuł technika weterynarii oraz roczny staż pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt. Przyjęte rozwiązanie znajduje uzasadnienie w programie kształcenia w zawodzie technik weterynarii, gdzie jednym z celów kształcenia jest właśnie wykonywanie czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Należy podkreślić, że dla zawodu technik weterynarii podstawa programowa, kwalifikacją „Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej”, wyznacza 200 godzin nauki celem przygotowania do wykonywania czynności pomocniczych. W podstawie programowej zawodu technik pszczelarz brak jest podobnej kwalifikacji.

 Gotowe rozwiązania były w latach '70 i '80 XX wieku. Tą rolę spełniali rzeczoznawcy chorób pszczół. Należałoby zapoznać się z tymi przepisami i zapropnować rozwiązania dostosowujace obecne prawo do tych potrzeb. Propozycja taka już była skladana kilkanaście lat temu przygotowana przez specjalistów w dziedzinie chorób pszczół z wszystkimi rozwiązaniami prawnymi i odpowiednimi uregulowaniami. Trzeba tylko chcieć sięgnąć do gotowych rozwiązań.


 

 


Wniosek złożony przez Zarząd PZP.


Piotr Krawczyk

Materiał przygotowano na podstawie pzp.biz.pl


Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa