Dobre chęci Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego

Pszczoły są ważne zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Europosłowie wzywają do ochrony ich populacji i walki z importem fałszywego miodu.

Przewodniczący Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Rolnictwa apeluje o 50% wzrost finansowania i lepsze wsparcie dla pszczelarzy z UE.

Zakaz szkodliwych pestycydów i więcej inwestycji w rozwój zdrowych alternatyw.

Plan działania w celu zwalczania śmiertelności pszczół.

Środki mające na celu powstrzymanie przywozu fałszywego miodu.

UE musi zwiększyć wsparcie dla pszczelarzy, zakazać szkodliwych pestycydów, inwestować więcej w opracowywanie bezpiecznych leków pszczelich i ograniczać import fałszywych miodów - mówią posłowie do PE.

Pomysły te zostały przedstawione w projekcie rezolucji zatwierdzonym we wtorek 23 stycznia przez Komisję Rolnictwa PE, 38 głosami przeciw jednemu. Tekst zostanie poddany pod głosowanie przez Parlament, jako całość.

 

Zwiększenie wsparcia dla pszczelarzy i ulepszenie narzędzi do przeciwdziałania zagrożeniom

 

Aby przeciwdziałać rosnącym zagrożeniom wpływającym na pszczoły podczas zapylania roślin, które ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego i równowagi ekologicznej Europy, UE powinna zwiększyć budżet na krajowe programy wsparcia pszczelarstwa o 50% i wprowadzić nowy system wsparcia dla pszczelarzy w unijnej polityce rolnej po 2020 r. - mówią eurodeputowani. Jest zrozumienie, ale czy będą działania.

 

Komisja Europejska powinna przyjrzeć się sposobom pomocy pszczelarzom w odbudowie stanu rodzin pszczelich, a państwa członkowskie mogłyby wprowadzić system rekompensat za utratę rodzin pszczelich - dodają.

Rozwiązania wymaga także import fałszywego miodu.

Miód jest trzecim najbardziej fałszowanym produktem na świecie. Za fałszerstwo można uznać np. miód z dodatkiem syropu glukozowego, miód zebrany przedwcześnie i poddany sztucznej obróbce czy mieszanki miodu prawdziwego i fałszywego.

Posłowie chcą walczyć z napływem fałszywego miodu na unijny rynek, co prowadzi do presji na europejskich pszczelarzy oraz spadku cen rodzimych miodów i rodzi wątpliwości, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. Z przeprowadzonych testów wynika, że 20% próbek spośród pobranych na zewnętrznych granicach UE oraz w siedzibach importerów nie spełniało wysokich norm UE.

Posłowie wzywają do ulepszenia procedur badania i do zintensyfikowania inspekcji przywozowych w celu lepszego wykrywania przypadków zafałszowania miodu oraz do wprowadzenia wyższych kar dla oszustów. Posłowie chcą też poprawić etykietowanie, aby konsumenci wiedzieli, z jakiego kraju pochodzi dany produkt.

 

 

 

Aby zapewnić, że importowany miód spełnia wysokie standardy UE, Komisja Europejska powinna opracować skuteczne procedury analizy laboratoryjnej, takie jak testowanie magnetycznego rezonansu jądrowego, a państwa członkowskie powinny nałożyć surowsze kary na przestępców, mówią posłowie do PE.

 

Opowiadają się również za zharmonizowaniem kontroli granicznych i kontroli jednolitego rynku, nakładając obowiązkowe pobieranie próbek i przeprowadzanie testów na wszystkie przywożone miody oraz zaostrzając wymogi w zakresie identyfikowalności w całym łańcuchu dostaw, np. wprowadzając obowiązkowe oznaczanie kraju pochodzenia w odniesieniu do miodu i produktów pszczelich.

Poprawa zdrowia pszczół i zakaz stosowania szkodliwych pestycydów

 

Biorąc pod uwagę, że w niektórych państwach członkowskich liczba kolonii pszczół spadła o ponad 50%, eurodeputowani podkreślają, że UE potrzebuje skutecznej, szeroko zakrojonej i długoterminowej strategii poprawy zdrowia pszczół, ochrony pszczół i zapewnienia ponownego zasiedlenia uli.

 

W tym celu posłowie do PE wzywają do:

Opracowania planu działania na poziomie UE w celu zapobiegania śmiertelności pszczół.

Wprowadzenia programów hodowlanych pszczół, które są odporne na inwazyjne gatunki, takie jak Varroa destructor, azjatycki szerszeń czy zgnilec amerykański.

Więcej badań w celu opracowania innowacyjnych leków dla pszczół i zwiększenia ich dostępności.

Zakaz stosowania pestycydów o udowodnionych naukowo negatywnych skutkach dla zdrowia pszczół, w tym neonikotynoidów, oraz środki mające na celu opracowanie bezpiecznych alternatyw dla rolników.

Lepsze szkolenia, np. w celu poprawy utrzymywania pszczół na terenach rolniczym.

Zaawansowane systemy ostrzegania i informowania przed zabiegami agrotechnicznymi  szkodliwymi dla owadów zapylających, aby uniknąć zatrucia pszczół. 

Promowanie produktów pszczelich i negocjowanie umów handlowych

 

Państwa członkowskie UE powinny również zrobić więcej, aby informować społeczeństwo, a zwłaszcza dzieci, o korzyściach płynących z jedzenia miodu i terapeutycznych zastosowaniach produktów pszczelich, podkreślają posłowie do PE. Chcą, aby Komisja wydała więcej pieniędzy i skupiła się między innymi na wspieraniu lokalnego i ekologicznego spożycia miodu.

 

Eurodeputowani nalegają również, aby miód i produkty pszczele były uważane za "wrażliwe" w rozmowach handlowych z krajami trzecimi i być może całkowicie wyłączone z negocjacji o wolnym handlu.

 

 

"Komisja ds. Rolnictwa zaproponowała wykonalne i skuteczne rozwiązania w zakresie zwalczania zafałszowania miodu, niewłaściwego stosowania pestycydów, chorób pszczół i inwazyjnych gatunków obcych. Chcemy zwiększyć wsparcie dla naszych pszczelarzy i nasilić promocję unijnych produktów pszczelich ", powiedział sprawozdawca Norbert Erdős (EPP, HU) .

 

"Kamieniem węgielnym sprawozdania jest wezwanie do zastąpienia obecnie wprowadzającej w błąd etykiety 

"Mieszanka miodów z UE i spoza UE ", z wyraźnym oznaczeniem kraju lub krajów, z których pochodzi miód lub miody - w tym odsetek różnych miodów używanych w produktach finalnych. To wszystko pomoże poprawić obecnie ciężką sytuację europejskich pszczelarzy ", dodał.

 

Następne kroki

Projekt rezolucji przegłosowany przez Komisję Rolnictwa będzie teraz przedmiotem debaty i głosowania w całej Izbie PE, prawdopodobnie podczas sesji plenarnej w dniach 28 lutego - 1 marca w Brukseli. 

Fakty odnośnie europejskiego rynku pszczelarskiego.

UE produkuje około 250 000 ton miodu rocznie, co czyni go drugim największym producentem na świecie po Chinach. W UE jest ponad 600 000 pszczelarzy, ale liczba ta spada już od lat. Wiodącymi unijnymi producentami miodu w 2016 r. Były Rumunia, Hiszpania i Węgry, a następnie Niemcy, Włochy i Grecja.

 

Około 84% gatunków roślin i 76% produkcji żywności w Europie zależy od zapylania. Jednak w niektórych państwach członkowskich liczba rodzin pszczelich zmniejszyła się o ponad 50%. Według Francuskiego Krajowego Instytutu Badań Rolniczych, śmiertelność pszczół, jeśli nie zostaną wprowadzone rozwiązania, może kosztować 150 miliardów euro na całym świecie.

 

UE importuje rocznie około 200 000 ton miodu, co stanowi 40% tego, co konsumuje. W 2015 r. Miód importowany był średnio 2 do 3 razy tańszy niż miód produkowany w UE. Badania przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej wykazały, że 20% próbek pobranych na zewnętrznych granicach UE lub w pomieszczeniach importerów nie spełniało standardów UE. Największymi eksporterami miodu do UE są Chiny, Ukraina, Argentyna i Meksyk.

Znaczenie pszczół

Sektor pszczelarski stanowi źródło dochodu dla tysięcy europejskich rolników. Sektor ten ma również niebagatelne znaczenie dla bioróżnorodności i bezpieczeństwa żywności: 84% gatunków roślin oraz 76% produkcji żywności uzależnione jest od zapylania przez pszczoły, a wytworzona w ten sposób w UE wartość gospodarcza jest szacowana na 14,2 mld euro rocznie.

Od lat pszczelarze alarmują o malejącej populacji pszczół i stratach w koloniach. Przyczyną mogą być: intensyfikacja rolnictwa i stosowania pestycydów, pogorszenie żywienia pszczół, wirusy i ataki inwazyjnych gatunków obcych takich jak  roztocze Varroa, mały chrząszcz ulowy (Aethina tumida), szerszeń azjatycki czy zgnilec amerykański, a także zmiany środowiskowe i utrata siedlisk.

Rynek miodu w UE


W UE jest około 600 000 pszczelarzy i 17 milionów uli. Roczna produkcja miodu wynosi ok. 250 000 ton, co sprawia, że UE jest drugim co do wielkości producentem miodu na świecie (po Chinach). W 2015 r. głównymi producentami miodu w UE były Rumunia, Hiszpania i Węgry.

Unijna dyrektywa z 2001 roku zawiera definicję miodu i określa kryteria jego składu w oparciu o wysokie standardy jakości. By pokryć konsumpcję krajową, UE importuje miód, głównie z Chin.

 Moje podsumowanie

Inicjatywy bardzo piękne, ale już w chyba 2010 przyjmowano podobny dokument, który również wskazywał zagrożenia dla sektora pszczelarskiego. Może teraz bardziej się przyłożą europosłowie i zrealizują, choć część z tych wniosków, które wypracowali. Ale ciągle brak kosekwencji w dziłałaniu - ułatwienia w imporcie miodu z Ukrainy, wprowadzanie prawa które pozwala na oznakowanie miodu wprowadzające w błąd 2013 rok, przedłużanie pozwolenia na obrót glifosatem grudzień 2017 rok.

Jak to się mówi po owocach ich poznacie. 

Pozdrawiam 

Piot Krawczyk

Źródło: Opracowano na podstawie komunikatu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.


Zapisz się na newslettera.

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat wydarzeń pszczelarskich w Polsce.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje wokół pszczelarstwa zapisz się na Newslettera.

Będziemy cię informować o tym o czym wiemy lub zostaniemy poinformowani.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk ;)  

 

Przepisz kod z obrazka
Captcha
Partnerzy dla pszczelarstwa