W roku pszczelarskim 2024 ARiMR ogłosiła nabór wniosków (od dnia 20.11.2023 r. do 18.01.2024 r.) w ramach siedmiu interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:

- I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej – beneficjentem jest organizacja pszczelarska lub jednostka doradztwa rolniczego,

- I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych – beneficjentem jest indywidualny pszczelarz lub organizacja pszczelarska,

- I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – beneficjentem jest wyłącznie organizacja pszczelarska,

- I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej – beneficjentem jest wyłącznie indywidualny pszczelarz,

- I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – beneficjentem jest wyłącznie organizacja pszczelarska,

- I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze – beneficjentem jest jednostka naukowo-badawcza, zajmująca się tematyką pszczelarską,

- I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych – beneficjentem jest wyłącznie pszczelarz indywidualny.

 

W myśl pkt 6 § 3 Warunki przyznania pomocy rozdz. I Warunki ogólne (str. 8), cyt.:

„W danym roku pszczelarskim, pszczelarz może ubiegać się o pomoc w ramach danej interwencji za pośrednictwem tylko jednej organizacji pszczelarskiej lub indywidualnie, w zależności od interwencji. (…)”.

 

Terminy m.in. realizacji operacji, składania Wniosków o przyznanie pomocy, podpisywania Umów z ARiMR, składania Wniosków o płatność, są jednakowe dla wszystkich siedmiu interwencji, niezależnie od tego czy Wnioskodawcą/Beneficjentem jest np. organizacja pszczelarska czy pszczelarz indywidulany.

Zgodnie z zapisem pkt 11 § 3 Warunki przyznania pomocy rozdz. I Warunki ogólne (str. 9) kosztem kwalifikowanym są koszty netto, które zostały zrealizowane po rozpoczęciu danego roku pszczelarskiego, tj. od dnia 16.10.2023 r. Jak wynika z zapisu pkt 12 § 3 Warunki przyznania pomocy rozdz. I Warunki ogólne (str. 9), w ramach interwencji nie są refundowane koszty netto zakupów, które zostały zrealizowane przed rozpoczęciem danego roku pszczelarskiego, przed dniem 16.10.2023 r. Nie są refundowane koszty zakupów wynikające z zakończenia realizacji operacji później niż w dniu złożenia Wniosku o płatność”.

Po zakończeniu procesu weryfikacji Wniosków o przyznanie pomocy następuje podpisywanie Umów pomiędzy Beneficjentami a ARiMR. Po podpisaniu umowy Beneficjenci mogą składać Wnioski o płatność (WOP). Zgodnie z zapisem pkt 3 § 7 Regulaminu (str. 35), cyt.: „Beneficjent zobowiązany jest do zakończenia realizacji operacji i złożenia Wniosku o płatność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2024 r.”.

W ogłoszeniu o naborze Wniosków o przyznanie pomocy, które zostało opublikowane na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024 wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.1 – I.6.7, niezależnie od tego czy Wnioskodawcą jest organizacja pszczelarska czy pszczelarz indywidualny, można składać w terminie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 18 stycznia 2024 r.

 

ARiMR nie obsługuje wniosków pszczelarzy indywidualnych w terminach wcześniejszych niż wnioski składane przez organizacje pszczelarskie (związki pszczelarskie). W niektórych przypadkach beneficjenci - pszczelarze indywidualni składający wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.6.2 mogą otrzymać pomoc szybciej niż ci pszczelarze, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy za pośrednictwem organizacji pszczelarskich. Może to wynikać z faktu, iż obsługa wniosków składanych przez organizacje pszczelarskie jest bardzo pracochłonna i weryfikacja wszystkich załączonych do wniosków dokumentów wymaga więcej czasu (m.in. weryfikacja kilkudziesięciu lub kilkuset faktur i innych dokumentów), natomiast indywidualni pszczelarze składają najczęściej jedną lub dwie faktury, których weryfikacja trwa znacznie krócej.

Mając na względzie powyższe, uprzejmie informuję, że zarówno pszczelarzy składających wnioski indywidualnie, jak i organizacje pszczelarskie składające wnioski w imieniu pszczelarzy, obowiązują te same terminy. Obsługa składanych wniosków przez beneficjentów (organizacje pszczelarskie i pszczelarzy indywidualnych) następuje w tych samych terminach (w odniesieniu do wszystkich interwencji) i na takich samych zasadach (w przypadku interwencji I.6.2), określonych w Regulaminie.

Z wyrazami szacunku,

 

Sekretariat 

Departament Rynków Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Formularz zapotrzebowania na sprzęt pszczelarski w 2023 roku.doc doc 67,00 KB Pobierz

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa