Zarządy

Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach,

Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie,

Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej

oraz Związku Pszczelarzy w Wiśle

mając na względzie wartość hodowlaną utrzymywanych w województwie śląskim populacji pszczół zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), zakazu chowu pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Uchwała nr 45/235/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 09.01.2018 r.

 

w sprawie:

                                                        

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego.

Na podstawie: art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), Uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 30, poz. 542), zmienionej Uchwałą nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV /3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 87, poz. 1619), w związku z art. 4 ust. 1 pkt.18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

 

Zarząd Województwa Śląskiego

Uchwala

 

§ 1.

 

  1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego celem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i przedmiotami pożytku publicznego.
  2. Przekazuje się przyjęty projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 1stanowiącej akt prawa miejscowego do konsultacji na zasadach i w trybie określonym w uchwale Nr IV/3/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 30, poz. 542), zmienionej Uchwałą nr IV/5/4/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmianie uchwały Nr IV /3/7/2010 Sejmiku Województwa śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. nr 87, poz. 1619).
  3. Projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Czas trwania konsultacji oznacza się na 30 dni.
  5. Zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego informację o konsultacjach, o których mowa w ust. 2, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wojciech Saługa

- Marszałek Województwa

-

 

Michał Gramatyka

- Wicemarszałek Województwa

-

 

 

Stanisław Dąbrowa

- Wicemarszałek Województwa

-

 

 

Henryk Mercik

- Członek Zarządu Województwa

-

 

 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

- Członek Zarządu Województwa

-

 

 


Uzasadnienie

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

w sprawie zakazu utrzymywania pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego

 

Zarządy Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie, Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej oraz Związku Pszczelarzy w Wiśle mając na względzie wartość hodowlaną utrzymywanych w województwie śląskim populacji pszczół zwróciły się z wnioskiem o wprowadzenie na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2132), zakazu chowu pszczół syntetycznej linii Buckfast na terenie województwa śląskiego w drodze uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgodnie z art. 2 pkt 15 powyższej ustawy linia hodowlana jest to populacja zwierząt gospodarskich uzyskana w wyniku hodowli tych zwierząt w obrębie rasy i selekcjonowana w określonym kierunku. Pszczoły Buckfast nie są rasą, lecz stanowią w rozumieniu ww. przepisów prawnych uzyskaną syntetycznie linię poprzez sztuczne skrzyżowanie trzech ras pszczół. Dla tej populacji pszczół nie prowadzi się ksiąg ani rejestrów hodowlanych, ponieważ matki pszczele nie spełniają wymogów określonych w art. 16 ust. 1 lub 2 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W związku z czym linia pszczół Buckfast pozostaje poza nadzorem hodowlanym Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Pomimo tego pszczelarze pod wpływem reklam oraz obowiązującej swobody gospodarczej sprowadzają do Polski i reprodukują matki pszczele linii Buckfast. Matki pszczele tej linii są źródłem trutni, które kojarząc się z matkami pszczół rasy carnica (stanowiących podstawę hodowli pszczół w województwie śląskim) przenoszą niepożądane pule genowe. Na terenie województwa śląskiego istnieją 2 (dwa) trutowiska tj. w Katowicach-Murckach oraz Wiśle Łabajowie ustanowione Uchwałami Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/25/23/2008 oraz nr III/25/24/2008 z dnia 19.06.2008 r. na obszarach, których prowadzony jest krzyżowniczy program hodowlany „Karolinka”. Wprowadzenie bez nadzoru pszczoły linii Buckfast stanowi poważne zagrożenie dla realizowanego programu hodowlanego, a zwłaszcza utrzymania właściwego materiału ojcowskiego w pasach ochronnych tych trutowisk. Ograniczona baza pożytkowa oraz wysokie napszczelenie terenu oraz związane z tym ryzyko rabunków i rozprzestrzeniania się chorób przemawia za tym, aby nie wprowadzać i nie utrzymywać tej linii hodowlanej pszczół na terenie województwa śląskiego. Ponadto pszczoła linii Buckfast w myśl przepisów art. 2 pkt.11 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich nie spełnia wymogów zwierzęcia hodowlanego. Zgodnie z brzmieniem art. 33 ust 1 ww.ustawy w rozrodzie pszczół wykorzystuje się trutnie pochodzące od matek pszczelich wpisanych do ksiąg lub rejestrów dla linii hodowlanych pszczół lub od ich córek. Wykorzystywanie takich trutni w rozrodzie stanowi więc wykroczenie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zdaniem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach takie rozwiązanie jest niewystarczające dla ochrony rodzimych linii pszczół

 Mając na względzie dobro kilku tysięcy pszczelarzy województwa śląskiego oraz utrzymanie czystości genetycznej hodowanych przez nich pszczół zasadne jest wprowadzenie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały zakazującej hodowli pszczół linii Buckfast na terenie województwa śląskiego. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska pismo z dnia 18.10.2017 r. nr L.Dz.378/2017 oraz przez Śląską Izbę Rolniczą pismo z dnia 14.12.2017 r. nr L.dz.ŚIR/K/082/135/17.


Konsultacje zakończono 13 lutego. Wynik konsultacji zostanie opublikowany niebawem. 

 

 

 Zapraszam do wzięcia udziału w dyskusji.


CDN.

Komentarze

  • Piotr
    2018-02-16 16:55:44
    Czy to działanie doprowadzi do zmian w tym co nazywamy hodowlą i chowem pszczół na początek w województwie śląskim a potem w całej Polsce. I nie chodzi o wycięcie konkurencji tylko o uczciwe traktowanie pszczelarzy.
Partnerzy dla pszczelarstwa