02.01.2017

Rolniczy Handel Detaliczny.

Ustawa ułatwiająca sprzedaż żywności przez rolników weszła w życie 01 stycznia 2017 roku.

Ustawa ta ma ułatwić rolnikom sprzedaż przetworzonych produktów rolnych. Do tej pory rolnicy (poza niektórymi wyjątkami przerobu żywności) takiej możliwości niemieli. Jak ktoś chciał przetwarzać żywność z produktów pozyskanych w swoim gospodarstwie to musiał zakładać działalność gospodarczą, działać w ramach MOL (marginalnej i ograniczonej lokalnie działalności przetwórczej) lub działać nielegalnie. Ustawa, która wprowadza „rolniczy handel detaliczny” ma umożliwić rolnikom sprzedaż przetworzonych produktów z własnego gospodarstwa w ograniczonym zakresie. Ograniczonym kwotowo do 20 000 zł bez podatku a powyżej tej koty ilościowo do określonych ilości surowca z 2% podatkiem (określone w rozporządzeniu). Te ograniczenia są konieczne, aby odróżnić, kiedy jest to dodatkowa działalność a kiedy należałoby otworzyć firmę zajmującą się przetwórstwem rolno spożywczym.

27 grudnia 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji "rolniczego handlu detalicznego" rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159),


Treść rozporządzenia do pobrania


2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. poz. 2192) 


Treść rozporządzenia do pobrania.


3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 2161).


Treść rozporządzenia do pobrania.


W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe. W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

1. produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności;

lub

2. żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego– wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są ponadto zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego. Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podjęcie działalności - "Rolniczy handel detaliczny" nie jest uzależnione od wejścia w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594, z późn. zm.) określającego wymagania higieniczne. Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności "Rolniczy handel detaliczny" należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Przepisy tego rozporządzenia obowiązują wprost i nie wymagają wdrożenia do polskiego porządku prawnego, niemniej jednak

powinny być stosowane w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.


Jaki wpływ ta ustawa ma na pszczelarzy.

Tak jak w przypadku rozporządzenia o sprzedaży bezpośredniej gdzie jest jasno napisane i wiadomo, że dotyczy ono producentów produktów pochodzenia zwierzęcego tak z tej ustawy to tak prosto nie wynika. Powołując się na opinię Ministerstwa Rolnictwa w przypadku Rolniczego Handlu Detalicznego mogą korzystać pszczelarze nie prowadzący działów specjalnych produkcji rolnej. 

 

Z całą pewnością nic się nie zmienia w rozporządzeniu o sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego, rozporządzenia na podstawie którego możemy sprzedawać nieprzetworzone produkty spożywcze z ula. Nie ma limitów na sprzedaż nieprzetworzonych produktów żywnościowych z pasieki.

Chociaż na podstawie pism przesłanych do konsultacji takie zakusy są i budzi to mój sprzeciw aby nazywać pszczelarzy oszustami i przez to wprowadzać limity i progi ilościowe na sprzedaż miodu.  

Pszczelarz to pszczelarz a handlarzami niech się zaopiekują odpowiednie inspekcje.

Z ustawy o Rolniczym Handlu Detalicznym będą mogli korzystać ci którzy mają zamiar wzbogacić swoja ofertę produktów z pasieki o produkty przetworzone z wykorzystaniem własnych produktów pszczelich.

Istotnym jest też to i wartym wykorzystania przy rozporzadzeniu o sprzedaży bezpośredniej, że jest możliwość przy małej produkcji nie spełniania takich wymagań jak obecnie zapisane w sprzedaży bezpośredniej. Trzeba tylko za tym pochodzić, podjąć incjatywę i taki wniosek złożyć do odpowiednich departamentów w Ministertwie Rolnictwa.

W uzupełnieniu jako ciekawostkę zamieszczam również uwagi które przesyłały organizacje pszczelarskie podczas konsultacji społecznych do w/w rozporządzeń.  

Lubelskie Towarzystwo Pszczelnicze uwagi

OZP w Sandomierzu uwagi

PZP uwagi1

PZP uwagi2

SPP Polanka uwagi

SP Zawodowych uwagi

WZP Szczecin uwagi

Warto się zapoznać ze stanowiskami poszczególnych organizacji.

Jeżeli będzie taka potrzeba to opisze dokładnie jak nalezy korzystać z zapisów tej ustawy.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

Tekst opracowano na podstawie materiałów Ministertwa Rolnictwa.

Komentarze i uwagi do tematu.

Orzechy w miodzie bez aromatu.  Ciekawostka: z treści ustawy wynika, że produkty można ( pomimo zapisu art.20.1c1) sprzedawać prowadzącym działalność gospodarczą: dodany ustęp 1ea. Zadanie domowe: mam 40 pni. Mogę dokupić 1200 kg miodu (art. 20.1c5) i zrobić mieszankę miodów wyprodukowanych w Unii Europejskiej, pasteryzować, przefiltrować, schłodzić i cieszyć się jej nie krystalicznym widokiem. Albo dokupić 500 kg miodu, 700 kg orzechów ( bo moje krzewy jeszcze małe), rozłupać: nie, lepiej kupię rozłupane - posmakuję, pewniejsze i więcej; zmieszam z moim i nabytym miodem (wiem, wiem - myślisz o syropie i aromatach - jeśli tak, to musisz to napisać na etykiecie). Udam się na łąkę wśród lasów bez oprysków i bez smogu, dorwę (się do) pokrzywy, wygniotę z niej sok bez kontaktu z cynkiem ( i bez elektryczności ?), zamieszam i oto jest: produkt przetworzony.

Cymes z Doliny albo Wzgórz. Jeśli popyt będzie większy niż na miód rzepakowy, podejmę decyzję czy wybieram ryczałt czy prowadzę pełną księgowość i mam zajęcie jesienno-zimowe.

Adres rozporządzenia wykonawczego na potrzeby opodatkowania - istotny co do wzajemnego pośrednictwa, obowiązków rachunkowości i ilości (zał. 3 pkt 5 str. 9; przysłowiowe orzechy itp. w miodzie zał. 2 pkt 15 str. 8), :Dz.U. 2016 poz. 2159 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002159&min=1       Piotr Czajkowski

Zapisz się na newslettera.

Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje na temat wydarzeń pszczelarskich w Polsce.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje wokół pszczelarstwa zapisz się na Newslettera.

Będziemy cię informować o tym o czym wiemy lub zostaniemy poinformowani.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk ;)  

 

Przepisz kod z obrazka
Captcha
Partnerzy dla pszczelarstwa