Nowe możliwości na dodatkowe pieniądze dla gospodarstwa pasiecznego.

Wśród osób prowadzących pasieki jest wielu pszczelarzy którzy opłacają KRUS i mają małe gospodarstwa rolne, właśnie do takich osób skierowana jest najnowsza propozycja ARiMR. Premia na restrukturyzacje małych gospodarstw.

Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. W przypadku gospodarstw pasiecznych jest to maksymalnie 120 rodzin pszczelich. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.

W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne. W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach - najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. Rolnik na restrukturyzację swojego gospodarstwa będzie miał 3 lata. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania. Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Na podstawie przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przysługiwania pomocy.

Pod uwagę będą brane m.in.: docelowa wielkość gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, wiek wnioskodawcy.

Co ważne dla nas pszczelarzy, nie wolno finansować zakupu tych samych rzeczy które mamy z KPWP. Można te pieniądze wykorzystać na przykład na przystosowanie pracowni do wymagań sprzedaży bezpośredniej. Pomysłów na wykorzystanie na pewno wam nie zabraknie.

Koleżanki i Koledzy Pszczelarze warto szukać dodatkowych źródeł finansowania naszej działalności bo KPWP to zdecydowanie za mało.

Więcej informacji na stronie ARIMR

Zachęcam do zapoznania się z dodatkowymi możliwościami finansowania działalności pszczelarskiej.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

Materiał opracowano na podstawie strony arimir.gov.pl 

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa