Łąki Kwietne 

Po kilku zmianach prawnych, niekorzystanie wpływających na środowisko bytowania pszczół – neonikotynoidy, ustawa o wycince drzew- przyszedł czas, aby coś jednak dla pszczelarzy zrobić.

Ministerstwo Rolnictwa wprowadza zmiany do "rozporządzenia w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów".

Zwracają uwagę szczególnie dwie zmiany,

-okres koszenia łąk z 30 lipca na 30 września o co często zabiegaliśmy na spotkaniach w ministerstwie czy w sejmie. Jest to szczególnie istotne w okresie letnim, kiedy już zaczyna brakować pożytków towarowych a pszczołom potrzebna jest urozmaicona baza pożytkowa, bogata w pyłek kwiatowy,

- drugą istotną zmianą jest szeroka lista roślin bogatych w nektar i pyłek.

Uznawanie ugorów z roślinami miododajnymi za obszary proekologiczne zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie instytuty, ponieważ zgodnie z ich stanowiskiem obszary te:

- zwiększają różnorodność biologiczną zarówno szaty roślinnej, jak i owadów,  poprawiają opłacalność produkcji pasiecznej wskutek zwiększenia zasobności pożytków pszczelich i wyższych zbiorów miodu w pasiece,

- poprawiają opłacalność produkcji ogrodniczej i rolnej dzięki uzyskiwaniu wyższych plonów owoców i nasion wskutek zwiększenia liczby owadów zapylających, co daje lepszą skuteczność zapylania oraz  mobilizują rolników do ostrożnego, nieszkodzącego pszczołom, stosowania środków ochrony roślin. 

projekt

 

ROZPORZĄDZENIE

 

MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

 

z dnia ................... 2018 r,

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

 

Na podstawie art. 12 ust, 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312) zarządza się, co następuje:

 

 §  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354, z 2017 r. poz. 1943 oraz z 2018 r. poz. 1635 i 1880) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2 wyrazy „art. 46 ust. 2 lit. a, c, d oraz f—j” zastępuje się wyrazami „art. 46 ust. 2 lit. a, c, d, f, g, i, j oraz m”;

 

2) w § 9 po wyrazach „w załączniku” dodaje się wyrazy „nr 1”

 

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

 

„§ 9a. 1. W przypadku obszarów, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. m rozporządzenia nr 1307/2013, za obszary proekologiczne uznaje się grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar):

 

1) na których w okresie od dnia I stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna;

 

2) utworzone przez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), których lista jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że gatunki roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie 2 w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

 a) są dopuszczone jedynie w mieszance z gatunkami roślin miododajnych (bogatych w pyłek i nektar), które są określone w wykazie I w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz 

b) nie są dominujące w mieszance.

 

2. Dopuszcza się w mieszance, o której mowa w ust. I pkt 2, udział traw lub innych zielnych roślin pastewnych w rozumieniu art. 4 ust. I lit. i rozporządzenia nr 1307/2013, jeżeli te trawy lub inne zielne rośliny pastewne nie są dominujące w tej mieszance.”; 4) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr  1

 

5) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniej szego rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I stycznia 2019 r.Zalącznik do rozporzqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  2018 r. (poz )

LISTA GATUNKÓW ROSLIN MIODODAJNYCH (BOGATYCH W PYLEK i NEKTAR)

Wykaz 1

1) astry z wyłączeniem astra nowobelgijskiego i astra wierzbolistnego Aster spp. z wyłączeniem Aster novi-belgii L. i Aster salignus Willd.

2) bodziszki Geranium spp,

3) chabry Centaurea spp.

4)  czarnuszki Nigella spp.

5)  cząber ogrodowy Satureja hortensis L, 6) czyściec prosty Stachys recta L, 7) driakwie Scabiosa spp.

8) dzielżan jesienny Helenium autumnale L.

9) farbownik lekarski Anchusa officinalis L,

10) kłosowce Agastache spp.

11) kocimiętki Nepeta spp.

12) kolendra siewna Coriandrum sativum L.

13) kosmos pierzastolistny Cosmos bipinnatus Cav.

14) krwawnica pospolita Lythrum salicaria L.

15) lebiodka pospolita Origanum vulgare L.

16) lubczyk ogrodowy Levisticum officinale Koch

17) łyszczec wiechowaty Gypsophila paniculata Fisch.

18) macierzanka piaskowa Thymus serpyllum L. em. Fr.

19) marzymięta grzebieniasta (orzçsiona) Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.

20) mierznica czarna Ballota nigra L.

21) mięty Mentha spp.

22) mikołajek płaskolistny Eryngium planum L.

23) ogórecznik lekarski Borago officinalis L.

24) ostropest plamisty Silybum marianum (L.) Gaertn.

25) ożanka nierównoząbkowa Teucrium scorodonia L,

26) przegorzany Echinops spp.

27) pszczelnik mołdawski Dracocephalum moldavicum L,

28) rezedy Reseda spp.

29) rukiew siewna Eruca sativa DC.

30) serdecznik pospolity Leonurus cardiaca L.

31) stulisz sztywny Sisymbrium strictissimum L.

32) szałwie z wyłączeniem szałwi błyszczącej Salvia spp, z wyłączeniem S. splendens Sello

33) szanta zwyczajna Marrubium vulgare L.

34) szczecie Dipsacus spp.

35) ślaz zygmarek Malva alcea L,

36) ślazówka turyngska Lavatera thuringiaca L.

37) świerzbnica polna Knautia arvensis (L.) Coult,

38) trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa L.

39) werbena krzaczasta Verbena hastata L.

40) wielosił błękitny Polemonium coeruleum L.

41) wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum L.

42) wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

43) żeleźniak pospolity Phlomis tuberosa L.

44) żmijowiec grecki Echium creticum S.S.

45) żywokost lekarski Symphytum officinale L.

Wykaz 2

1) facelia błękitna Phacelia tanacaetifolia Benth.

2) gorczyca jasna Sinapis alba L

3) gryka zwyczajna Fagopyrum esculentum Moench

4)  komonica zwyczajna Lotus corniculatus L.

5)  koniczyny z wyłączeniem koniczyny odstającej Trifolium spp. z wyłączeniem Trifolium patens Schreb.

6)  lucerny Medicago spp.

7)  nostrzyk biały Melilotus albus Med.

8)  rzodkiew oleista Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

9)   słonecznik zwyczajny Helianthus annuus L.

10) sparceta piaskowa Onobrychis arenaria (Kit.) DC

11) sparceta siewna Onobrychis viciifolia Scop.

12) wyka kosmata Vicia villosa Roth,

 

Cała treść projektu rozporządzenia i uzasadnienie do tej zmiany rozporządzenia w załączniku poniżej.

Pozdrawiam Piotr Krawczyk

 


 

  


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
proj.+EFA.pdf pdf 5,78 MB Pobierz

Komentarze

  • Piotr Blajer
    2018-11-25 21:57:22
    Brawo i o to chodziło! Podpisuję się pod tym dwoma nogami i rękami :)
Partnerzy dla pszczelarstwa