INFORMACJA O UCHYLENIU TERMINÓW NA SKŁADANIE PROJEKTÓW W RAMACH MECHANIZMU WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2017/2018 i 2018/2019.

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w dniu 1.03.2017 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Rynku Rolnego nr 50/2017/Z zmieniające ,,Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”, które zmieniło tytuł oraz pkt 6.2.9 w/w ,,Warunków (…)”.

Zgodnie z w/w Zarządzeniem uchylony został termin składania projektów na sezon 2017/2018 tj. 28 kwietnia 2017 r. i sezon 2018/2019 tj. 30 kwietnia 2018 r.a obecnie ustalone przez Agencję Rynku Rolnego ,,Warunki (…)” obowiązują wyłącznie w sezonie 2016/2017. W związku z powyższym Agencja zwraca się z prośbą o nie podejmowanie w chwili obecnej prac związanych z opracowaniem projektów na sezon 2017/2018.

http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/produkty-pszczele

Dodaj komentarz

    Partnerzy dla pszczelarstwa