Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że zakończona została weryfikacja Projektów 
w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018.

Łącznie złożono 407 projektów na kwotę 43 mln złotych.

W dniu 9.03.2018 r. KOWR przystąpił do zawierania umów z podmiotami uprawnionymi.

Jednocześnie KOWR informuje o możliwości składania nowych projektów.

Zaproszenie do składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2018/2019. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

 

W sezonie 2018/2019 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 

 • przeprowadzenie szkoleń i konferencji;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup leków do zwalczania warrozy;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;                              
 • zakup pszczół;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

 

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w Warunkach udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019.

 

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r., lecz nie wcześniej niż przed dniem 19 marca 2018 r.  

 

W przypadku, gdy projekt składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

 

Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019, a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:

 

 • w Departamencie Interwencji Rynkowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30,
 • w Oddziałach Terenowych KOWR,
 • na stronie internetowej ARIMR www.arimr.gov.pl i KOWR www.kowr.gov.pl

Piotr Krawczyk
Źródło: KOWR


Dodaj komentarz

  Partnerzy dla pszczelarstwa