IX Świętokrzyski Konkurs na Nalewkę Miodową i Miód Pitny

 

Regulamin

 

IX Świętokrzyskiego Konkursu na Nalewkę Miodową

 

i Miód Pitny”

 

 1. Konkurs na nalewkę i miód pitny zwany dalej Konkursem jest imprezą promocyjno –

      towarzyską mającą na celu promocję polskich tradycji miodosytniczych i nalewkarskich na bazie miodu pszczelego, odkrywanie receptur na najlepsze napoje i nagradzanie ich twórców.

 1. Organizatorami Konkursu są; Świętokrzyski Związek Pszczelarzy w Kielcach
  i Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim.
 2. Współorganizatorzy Konkursu: Polski Związek Pszczelarski w Warszawie oraz Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
 3. Siedzibą biura Konkursu jest Gminne Koło Pszczelarskie w Fałkowie: ul. Glinianki 54,  26-260 Fałków.
 4. Organizator Konkursu powołuje koordynatora – Józefa Kołaczka, który jest odpowiedzialny za organizację i poprawne przeprowadzenie Konkursu oraz współdziałanie z partnerami organizacyjnymi.
 5. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 r.  
 6. Oficjalne ogłoszenie wyników i uhonorowanie laureatów odbędzie się
  9 sierpnia  2019 r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów rozstrzygnięcia
  i ogłoszenia wyników Konkursu.
 8. Informacja o terminie i miejscu rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu zostanie przekazana uczestnikom e-mailem lub telefonicznie.
 9. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami

Konkursu wytwarzające amatorsko nalewki w warunkach domowych, bez przeznaczenia

komercyjnego.

 1. Jury Konkursu składa się z 9 - 11 osób: 4 przedstawicieli organizatora oraz 5-7 gości zaproszonych przez organizatora do udziału w jury. Jury spośród swojego grona wybierze Przewodniczącego Konkursu.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być pszczelarz lub w jego imieniu koło pszczelarskie
  z terenu Polski.
 3. Uczestnik przystępujący do Konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
 4. Zgłoszenia - stanowiące Załącznik do Regulaminu Konkursu - przyjmowane są drogą pocztową na adres Koordynatora zgodnie (z pkt. 30 Regulaminu).
 5. Z każdego województwa będą przyjęte najwyżej 2 zgłoszenia w każdej kategorii: nalewki miodowe i miody pitne. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyjęcia większej ilości zgłoszeń z poszczególnych województw w przypadku małej liczby Uczestników.
 6. O zakwalifikowaniu produktów decyduje termin i godzina wpłynięcia zgłoszenia. Termin przyjęcia zgłoszeń upływa  16 lipca  2019 r. o godzinie 1500.
 7. Uczestnicy dostarczą produkty Konkursowe w 2 butelkach:

1) o pojemności co najmniej 0,5 litra,

2) o pojemności0,25 litra.

 1. Butelka z nalewką bądź miodem pitnym powinna być oznaczona na spodzie butelki „godłem” oraz za pomocą etykiety zawierającej następujące dane: nazwę (pochodzącą od dominującego składnika, np. wiśniowa, ziołowa, korzenna, itp.) oraz rocznik. Do każdej butelki powinna być dołączona koperta zaklejona z przepisem na wykonanie nalewki bądź miodu pitnego oraz imię i nazwisko uczestnika, miejscowość, województwo, e-mail, telefon a na kopercie napisane „godło” i    nazwa nalewki bądź miodu pitnego.
 2. Koperty zostaną otworzone publicznie po werdykcie Jury Konkursu.
 3. Trunki w nieoznaczonych butelkach lub oznaczone niewłaściwie nie będą dopuszczone
  do Konkursu.
 4. Produkty zgłaszane na Konkurs muszą posiadać nazwy własne (mile widziane są nazwy regionalne lub stosowane przez uczestnika).
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 produkty.
 6. Udostępnione przez Uczestników przepisy na nalewki i miody zostaną wydane w formie broszury „Nalewki pszczelarskie” z podaniem autora trunku, po Konkursie.
 7. Przewodniczący Jury może ograniczyć lub rozszerzyć kategorie Konkursowe.
 8. Członkowie Jury nie mogą być Uczestnikami Konkursu.
 9. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia z wyszczególnieniem produktów.
 10. Komisja Konkursowa dokona oceny na specjalnie przygotowanych arkuszach ocen według systemu punktowego.
 11. Po zakończeniu Konkursu oraz obliczeniu punktów zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje: imię i nazwisko zwycięzców, nazwy nalewek, miodu pitnego oraz rocznik.
 12. Nagrodami w Konkursie są puchary i dyplomy.
 13. Informacji związanych z konkursem udziela Koordynator Konkursu:

      Józef Kołaczek

            adres: 26-260 Fałków, ul. Glinianki 54

            tel.: 660 553 661

            e-mail: jozefkolaczek@onet.pl

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie Konkursu.

 

 

Załącznik:

Zgłoszenie do Konkursu niebawem.

 

 


Dodaj komentarz

  Partnerzy dla pszczelarstwa